0
Je hebt 0 producten In jouw winkelwagentje
0
Je hebt 0 producten In jouw winkelwagentje

Algemene voorwaarden

 

 1. Algemeen – Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de algemene verkoopwaarden toepasselijk op alle prijsoffertes opgemaakt door Scarabar, op elke tussen Scarabar en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op alle facturen van Scarabar en dit ongeacht waar de woonplaats of de zetel van de opdrachtgever gelegen is, en ongeacht waar de levering dient te worden uitgevoerd. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts geldig indien ze door Scarabar schriftelijk werden aanvaard, bij tegenstrijdigheid tussen aldus aanvaarde algemene voorwaarden en huidige algemene voorwaarden van Scarabar, primeren die laatste.
 2. Prijsoffertes – Alle prijsoffertes, mondeling of schriftelijk, zijn vrijblijvend. De prijzen op basis waarvan de prijsoffertes zijn opgemaakt zijn exclusief BTW, verpakkings- en verzendkosten.
 3. Overeenkomsten – Overeenkomsten zijn pas bindend voor Scarabar na schriftelijke bevestiging van harentwege.
 4. Ontwerp – Een ontwerp is elke tekening, illustratie, model, foto, bladschikking of tekst waardoor Scarabar vorm geeft aan een idee. Zowel een voorlopige als definitieve vormgeving geldt als ontwerp. 4bis Opdracht – Behoudens andersluidende overeenkomst deelt de opdrachtgever Scarabar een schriftelijke bepaling van de ontwerpopdracht mee. In elk geval dient de opdrachtgever de opdracht voor het ontwerp steeds zo nauwkeurig mogelijk mee te delen. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Scarabar mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van Scarabar: het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 5. Eigendomsrecht, bewaring en reproductie – Alle ontwerpen blijven eigendom van Scarabar en worden door haar geregistreerd met een volgnummer. Scarabar is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam erop te laten vermelden. Alleen het reproductierecht wordt binnen de wettelijke grenzen afgestaan. Hetzelfde geldt voor alle werkstukken en documenten door Scarabar opgemaakt ter voorbereiding van het ontwerp, de ontwerpen van Scarabar. Bij manuele reproductie van de ontwerpen dient steeds de vermelding ©Scarabar opgenomen te worden.Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Scarabar veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Scarabar als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door Scarabar gehanteerde honorariumtarieven.
 6. Verbintenissen van de opdrachtgever – De opdrachtgever wordt geacht het recht te hebben de opdracht te geven om een ontwerp uit te werken. Hij draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid en verbindt zich er toe Scarabar te vrijwaren voor alle aanspraken en vorderingen die derden ten aanzien van haar zouden formuleren op basis van de gegeven opdracht. Met betrekking tot drukwerk aanvaardt de opdrachtgever de bepalingen vastgesteld voor het grafisch bedrijf, zijnde een maximum toegestane afwijking van 10 procent naar oplage, formaat kleur en papiergewicht.
 7. Onkosten en bijkomende vergoedingen – Indien tijdens de uitvoering van het ontwerp onkosten worden gemaakt door technische hulmiddelen (i.e. zetwerk, foto’s …) reis- en verblijfkosten, verplaatsingskosten, werkzaamheden door derden enz dan komen die ten laste van de opdrachtgever. Nevenwerkzaamheden (i.e. drukwerkcontrole, besprekingen, verzamelen van gegevens …) kunnen aanleiding zijn tot het aanrekenen van een bijkomende vergoeding volgens Indien Scarabar op verzoek van de opdrachtgever, voorafgaand aan het eigenlijke ontwerp, een vooronderzoek uitvoert, dan is daarvoor tevens een bijkomende vergoeding verschuldigd. Er is ook een bijkomende vergoeding verschuldigd wanneer de opdrachtgever verlangt dat adviserend en controlerend wordt opgetreden bij een totaal vormingsbeleid of een onderdeel daarvan.
 8. Verloning na gedeeltelijk uitvoering ontwerp – Wanneer, ongeacht de reden daartoe, Scarabar begint met de uitvoering van een opdracht vooraleer alle voorbereidend werk klaar is, en de uitvoering moet worden stopgezet als gevolg van het uitblijven van de nodige gegevens opgevraagd bij de opdrachtgever, is de opdrachtgever een voorschot verschuldigd in verhouding tot de reeds geleverde prestatie en de gemaakte kosten.
 9. Verloning na weigering van ontwerp – Indien de opdrachtgever een voorlopig of definitief ontwerp weigert, zonder mogelijkheid voor Scarabar tot aanpassing van het ontwerp, of wanneer het ontwerp op proef niet definitief mag worden uitgevoerd, zal de vergoeding voor de geleverde prestaties samen met de reeds gemaakte kosten worden aangerekend. In dergelijk geval dient het ontwerp te worden terugbezorgd aan Scarabar.
 10. Levering – A. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de prijzen geldig vanaf de maatschappelijke zetel van Scarabar, bijgevolg voldoet Scarabar aan haar leveringsplicht wanneer het ontwerp op haar maatschappelijke zetel ter beschikking gesteld wordt van de opdrachtgever. Indien het ontwerp op de afgesproken leveringsdatum, om welke reden dan ook door de opdrachtgever niet wordt opgehaald, wordt het op de maatschappelijke zetel van Scarabar bewaard en dit voor rekening, op kosten en op risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt alle kosten en risico’s verbonden aan het vervoer van het ontwerp vanaf de maatschappelijke zetel naar de gewenste bestemming. B. De overeengekomen leveringstermijnen zijn niet bindend. Die termijnen zullen zoveel als mogelijk gerespecteerd worden. De overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Scarabar en kan evenmin een grond vormen tot ontbinding van de overeenkomst.
 11. Levering van deelopdrachten – Wanneer de opdrachtgever aan Scarabar slechts een deelopdracht toevertrouwt, zal zij het resultaat van die deelopdracht ter controle en aanvaarding afleveren aan de opdrachtgever. Indien echter schriftelijk is overeengekomen dat het resultaat van de deelopdracht rechtstreeks afgeleverd dient te worden aan een derde, en controle en aanvaarding door de opdrachtgever bijgevolg uitgesloten is, impliceert dit dat de opdrachtgever het resultaat van de deelopdracht aanvaardt. Hiervan kan geen tegenbewijs geleverd worden. In dat geval kan Scarabar in geen geval aangesproken worden voor eventuele problemen die zich in de volgende fasen van het productieproces, die haar niet werden toevertrouwd, zouden voordoen.
 12. Overmacht – De aansprakelijkheid van Scarabar kan niet worden ingeroepen wanneer het niet naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatieongevallen, brand, machinebreuk, technische defecten, faillissement leveranciers … Overmacht geeft de opdrachtgever in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of op een schadevergoeding.
 13. Klachten – Klachten betreffende de uitvoering van het ontwerp dienen Scarabar gemeld te worden bij aangetekend schrijven, te versturen binnen de acht dagen na levering. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. Een klacht kan de opdrachtgever in elk geval niet ontlasten van de verplichting om het bedrag van de werkuren te betalen op de bij de overeenkomst vastgestelde data en volgens de voorwaarden. Een klacht, zelfs indien gegrond, machtigt de opdrachtgever bovendien niet om de uitvoering van de overeenkomst te weigeren voor ontwerpen die het voorontwerp van de klacht uitmaken.
 14. Aanvaarding factuur – betaling – Iedere factuur zal bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum als aanvaard beschouwd worden. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Scarabar en dat binnen dertig dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De betaling per overschrijving, wissel of op enige andere wijze kan niet aanzien worden als een verzaking aan die bepaling en houdt geen schuldvernieuwing in. De betaling dient te geschieden contant, zonder korting, en in euro, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de opdrachtgever, ook alle innings-en protestkosten van geaccepteerde of niet-geaccepteerde wissels zijn ten laste van de opdrachtgever. Indien het vertrouwen van Scarabar in de kredietwaardigheid van de opdrachtgever geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de opdrachtgever en/ of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de opdrachtgever aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Scarabar zich het recht voor om de gehele uitvoering van de opdracht of een gedeelte ervan op te schorten en van de opdrachtgever de geschikte waarborgen te eisen. Indien de opdrachtgever weigert hierop in te gaan, behoudt Scarabar zich het rechts voor om de gehele opdracht of een gedeelte ervan te annuleren. Al het voorgaande geldt onverminderd de rechten van Scarabar op schadevergoeding en interesten. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse nalatigheidsinterest ten bedragen van de gerechtelijke rente, verhoogd met 2 procent opbrengen, met een minimumintrestvoet van 12 procent. Bovendien zal het nog openstaande saldo, na een vergeefse ingebrekestelling, verhoogd worden met 12 procent van het factuurbedrag, met een minimum van 250 euro, zelfs ingeval van toekenning van termijnen van respijt. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever opgesteld werd op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene voorwaarden en de toevertrouwde opdracht.  14bis Aansprakelijkheid – Scarabar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever  een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.  De aansprakelijkheid van Scarabar voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het aan Scarabar toekomende honorarium.
 15. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding – Alle geschillen tussen de opdrachtgever en Scarabar vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. De verhouding tussen de opdrachtgever en Scarabar wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. 16. Zelfstandigheid van de clausules – Nederlandse tekst – De eventuele nietigheid van één of meer bepalingen van die verkoopwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van betwisting nopens de interpretatie van die voorwaarden primeert steeds de Nederlandse tekst.
 16. EIGENDOMS VOORBEHOUD. ALLE GELEVERDE OF GEPLAATSTE GOEDEREN BLIJVEN ONZE EIGENDOM TOT VOLLEDIGE BETALING DER GOEDEREN EN DE BIJHORENDE KOSTEN. DE RECHTBANK VAN IEPER IS ALLEEN BEVOEGD OM GESCHILLEN TE BESLECHTEN EN HET BEDRAG VAN DE FACTUUR ZAL DAN WORDEN VERHOOGD MET 30% MET EEN MINIMUM VAN 70 EURO, WEGENS GERECHTSKOSTEN. ALLE GOEDEREN WORDEN VERVOERD OP EIGEN RISICO VAN DE KLANT, ZELFS INDIEN ZE FRANCO VERZONDEN WORDEN, OF INDIEN ONZE ONDERNEMING OF DE INSTELLING WAAR DE GOEDEREIN IN ONZE OPDRACHT VERVAARDIGD WORDEN ZICH GELASTEN MET DE VERZENDING. WIJ WIJZEN ALLE AANKOOPSVOORWAARDEN AF DIE OP DE DOCUMENTEN VAN DE KLANTEN VOORKOMEN, ALLEEN ONZE VOORWAARDEN ZIJN TOEPASSELIJK. DE BETALING VAN DE FACTUREN GESCHIEDT BINNEN DE MAAND. BIJ LAATTIJDIGE BETALING ZAL ER AUTOMATISCH EN ZONDER VERWITTIGING EEN INTEREST WORDEN AANGEREKEND VAN 15% PER JAAR.
 17. 14 dagen bedenktijd en beëindiging van de overeenkomst. Het annuleren van de bestelling is door jou te allen tijde mogelijk binnen 14 dagen, tenzij de producten al bedrukt zijn. De gepersonaliseerde producten zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant en hebben derhalve een persoonlijk karakter. Daarom kunnen ze niet teruggenomen worden en is annuleren van de betreffende bestelling niet mogelijk.
 18. Kopiëren. Kopiëren en / of namaak wordt bestraft. Geen van de ontwerpen van de website of maatwerk mag worden gedupliceerd door middel van druk of welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.